about-us-myanmar

About us -Myanmar

aboutus_Myanmar (PDF download)

၁။ IPLNET စတင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

IPLNET  သည္  Japan Federation of Bar Associations (“JFBA”)  ၏  စီမံခ်က္ၿဖစ္ၿပီး  ဧၿပီလ (၈)ရက္  ၂၀၀၅ ေန႔တြင္  တည္ေထာင္ၿခင္းၿဖစ္ကာ   နုိင္ငံတ၀ွမ္းဥပေဒဆုိင္ရာ  Network  ၿဖစ္ပါသည္။  ဤအဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆုိင္ရာဥပေဒ၏ ဆက္သြယ္ေရးကုိၿမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္  ဥပေဒဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏အဆင့္ကုိ  တုိးတက္ေစရန္ ၿဖစ္ပါသည္။  ထုိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား    အထေၿမာက္ရန္အတြက္  ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္အၿခားေသာလုပ္ငန္း   ပညာရွင္မ်ားအား  IP ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ  ကိစၥရပ္မ်ားကုိ  သင္တန္းအေထာက္အကူ ႏွင့္  သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးၿခင္းတုိ႔ကုိ  ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္မည္     ၿဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္တရားရုံး၏   လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္    စစ္ေဆးစီရင္နည္း (၃)ရပ္စနစ္     (three-trial system)ကုိ  အေၿခခံ၍   လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရပါသည္။   ယင္းတုိ႔မွာ   ခရုိင္တရားရံုးမ်ား  ငါးဆယ္ (၅၀) ၊  တရားလႊတ္ေတာ္ (၈) ရံုး  ႏွင့္   တရားရုံးခ်ဳပ္တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။   သုိ႔ရာတြင္  Tokyo  ႏွင့္  Osaka  ခရုိင္တရားရံုးမ်ားမွအပ    ခရုိင္တရားရံုးမ်ားတြင္   မွတ္ပုံတင္မူပုိင္ခြင့္မ်ား၊    utility model layout-designs of semiconductor integrated circuits and computer program works မ်ား   ႏွင့္   ပတ္သက္သည့္     အမႈမ်ားကုိ     စီရင္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ။

ထုိအခ်ိန္   အေတာအတြင္း     ဂ်ပန္နူိင္ငံတ၀ွမ္းလုံးတြင္   IP  ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ  ဥပေဒဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား    ေပၚေပါက္လာပါသည္။  ေဒသဆုိင္ရာ  IP ေရွ႕ေနမ်ားသည္  ၄င္းတုိ႔၏စီရင္ ပုိင္ခြင့္အတြင္း   ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကုိ   အၾကံေပးၿခင္း၊   ကုိယ္စားလွယ္အၿဖစ္  ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ႏွင့္  ေၿဖရွင္းၿခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား     ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

သုိ႔ၿဖစ္ပါ၍  IP ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ   ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ  အသိအၿမင္ဗဟုသုတႏွင့္  အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ မွ်ေ၀နုိင္ေသာေရွ႕ေနမ်ားက  အေတြ႔အအၾကဳံရယူလုိေသာ  ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္မွ်ေ၀ရန္၊  တစ္ဦးကုိတစ္ဦးကူညီရန္၊  ကၽြမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ   အၿမင္သေဘာထားကုိဖလွယ္ရန္  ႏွင့္   ပညာရပ္နယ္ပယ္ အတြင္း ေရွ႕ေနမ်ားအတြက္   ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္အတြက္  IPLNET ကုိ နူိင္ငံတ၀ွမ္းရွိေရွ႕ေနမ်ား၏  Network   အၿဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့ၿခင္း   ၿဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္   IPLNET  အေနၿဖင့္   ဂ်ပန္နုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ   ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္  အၿခားေသာလုပ္ငန္း ပညာရွင္မ်ားကုိ   Intellectual Property  ႏွင့္  ဆက္စပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ   ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ၿခင္း၊  ေလ့က်င့္ၿခင္း   ႏွင့္     အေၿခခံလုိအပ္သည့္    သတင္းေပးၿခင္းတုိ႔     ၿပဳလုပ္နုိင္ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။  ဤသုိ႔အားၿဖင့္  IPLNET  သည္   ဥပေဒနယ္ပယ္အတြင္း     အတတ္ပညာဆုိင္ရာ    ဥပေဒ၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား  တုိးတက္ရန္အတြက္   တည္တံ့ေသာ၊   ယုံၾကည္အားထားရေသာ   လူမႈအေဆာက္အအုံၿဖစ္လာပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္  IPLNET   တြင္  ေရွ႕ေန (၁၀၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး၊   ယင္းမွတဆင့္ေဆာင္

ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာကုိ    စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ပါသည္။  ယင္းတုိ႔၏ေဒသဆုိင္ရာ  (၈) ခရုိင္ (Hokkaido, Tohoku, Kanto-Koshinetsu, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku and Kyusyu-Okinawa)  သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ (၈) ရုံးတည္ရွိရာေဒသ  ႏွင့္  တူညီပါသည္။  ေဒသဆုိင္ရာ (၈) ခရုိင္သည္   IP ပညာရွင္မ်ားကုိ  ေလ့က်င့္ရန္  အေရးၾကီးေသာက႑တြင္ပါ၀င္ၿပီး၊  IPLNET ကုိ နုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ  ၿပန္႔က်ဲေနေသာ  IP  ႏွင့္  ဆက္စပ္သည့္  ကိစၥရပ္မ်ား  ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ဥပေဒဆုိင္ရာ  အကူအ ညီေတာင္းခံမႈမ်ားအား   အလ်င္အၿမန္ၿပန္ၾကားနုိင္ပါသည္။  IPLNET  သည္  JFBA, the Join Juridical Conference on Japan, U.S Intellectual Property in 2011 ႏွင့္  the seminar on the European Unified Patent Court System တုိ႔ႏွင့္အတူ  ပူးတြဲအိမ္ရွင္အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ  အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာအမႈမ်ားတြင္   ကုိင္တြယ္ေၿဖရွင္းနုိင္ေသာ  IP ေရွ႕ေနမ်ားက   ေလ့က်င့္ေပးၿခင္း၊  IP Legal system  တုိးတက္ေရးအတြက္  အၿခားနုိင္ငံမ်ားမွ   ေရွ႕ေနမ်ား၊ တရားသူၾကီးမ်ား   ႏွင့္   အၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြး  ဖလွယ္ၿခင္းစေသာ   အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ   တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအၿပင္  ငါး (၅) နုိင္ငံထက္မနည္းသည့္   နုိင္ငံမ်ားမွ   IP တရားသူၾကီးမ်ား ၏  နုိင္ငံတစ္ခုၿခင္းရွိ  IP  ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ  အေသးစိတ္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ  ေဆြးေႏြးသည့္စာတမ္းဖတ္ပြဲကုိ  Intellectual Property High Court  ႏွင့္ အတူပူးတြဲလ်က္  IPLNET၏  (၁၀)ႏွစ္ေၿမာက္  ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကုိ   က်င္းပမည္ၿဖစ္ပါသည္။

 

၂။ IPLNET Japan အဖြဲ႔အစည္း

         IPLNET တြင္ အဖြဲ႔၀င္ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး၊   (၄၇) ခုေသာ စီရင္စုနယ္ေၿမမ်ားမွ  ေရြးခ်ယ္ထားေသာ   ဒါရုိက္တာ (၇၀) ဦး၊  စာရင္းစစ္(၂)ဦး ႏွင့္  တစ္ဆယ္ (၁၀) ဦးထက္မ်ားေသာ  အတြင္းေရးမွဴးမ်ားခန္႔ထားၿပီး၊    အားလုံးသည္     ဂ်ပန္IPေရွ႕ေနမ်ား     ၿဖစ္ပါသည္။

June လ (၁၁) ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္  IPLNET ၏    အဓိကစီမံခန္႔ခြဲမႈ  ႏွင့္   ယင္း၏ေဒသတြင္း    ခရုိင္ (၈) ခုမွာ    ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္ပါသည္။

 

ဥကၠ႒                              –   Wataru Sueyoshi (Mr.)

အၾကီးတန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး   –   Izumi Hayashi (Ms.)

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး     –  Tomoki Ihara (Mr.)

org_indonesia

IPLNET Japan  ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ေမးခြန္းရွိလွ်င္   သုိ႔မဟုတ္  စိတ္၀င္စားလွ်င္ Ms. Izumi Hayashi   အၾကီးတန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံ   ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။  izumi.hayashi@sakurazakalaw.tokyo

About us

Links