about-us-thai

About us -Thai

  1. ข้อมูลเบื้องต้นของ IPLNET ประเทศญี่ปุ่น

เครือข่ายทนายความสาขาทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่นเป็นเครือข่ายทางกฎหมายที่กว้างขวางระดับประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยโครงการของสหพันธ์เนติบัณฑิตยสภาประเทศญี่ปุ่น (Japan Federation of Bar Associations “JFBA”) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรฐานงานบริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการจัดให้มีซึ่งการอบรมฝึกฝนและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่ทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ

กระบวนวิธีพิจารณาความในศาลประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยลำดับชั้นศาลทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ (50) ศาลแขวง, (8) ศาลสูง และศาลฎีกา  นอกเหนือจากศาลแขวงกรุงโตเกียวและศาลแขวงกรุงโอซาก้าแล้ว ศาลแขวงอื่นๆ ไม่มีเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์แผงวงจรไฟฟ้า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในขณะที่ความต้องการทางกฎหมายในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศญี่ปุ่น ทนายความสาขาทรัพย์สินทางปัญญาก็ย่อมเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการให้คำปรึกษา การเป็นตัวแทน และการยุติหรือจัดการประเด็นปัญหาเหล่านั้นภายใต้เขตอำนาจของตน สิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลที่มีการจัดตั้ง IPLNET ขึ้นเป็นระบบเครือข่ายทนายความทั้งประเทศซึ่งสามารถแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญากับทนายความท่านอื่นๆ ที่ประสงค์จะเรียนรู้ในสายงานนี้ นอกจากนี้ระบบเครือข่ายนี้ยังจัดให้มีการอภิปรายระหว่างทนายความในสาขาทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอีกด้วย

ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับ IPLNET คือ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกฝนและจัดให้มีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่ทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหลายในประเทศญี่ปุ่น สิ่งเหล่านี้ได้กลายมาเป็นขอบข่ายงานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับการพัฒนาการให้บริการวิชาชีพทางกฎหมายในสาขากฎหมายนี้

ทุกวันนี้ได้มีทนายความกว่า 1,000 คนเข้าร่วมใน IPLNET ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมหลากลาย และมีหน่วยงานท้องถิ่นทั้งหมด 8 แห่ง (ฮอกไกโด, โทโคฮุ, คันโต-โคชิเนะซึ, ชุบุ, คินคิ, ชูโกกุ, ชิโกกุ, และ คิวซิว-โอกินาว่า) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามที่ตั้งของศาลสูงทั้งหมด 8 แห่งด้วยกัน หน่วยงานท้องถิ่นเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการฝึกฝนผู้ประกอบวิชาชีพสาขาทรัพย์สินทางปัญญาและทำให้ IPLNET สามารถตอบสนองกับความต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ทั่วประเทศ

IPLNET ได้ทำการพัฒนาความหลากหลายของกิจกรรมระหว่างประเทศ เช่น การฝึกฝนทนายความสาขาทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถดำเนินคดีระหว่างประเทศได้ และนำมาซึ่งการพัฒนาระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางการแลกเปลี่ยนและหารือระหว่างทนายความและผู้พิพาษาทั้งหลายจากนานาประเทศ โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพกับ JFBA ในการจัดงานเสวนาความร่วมมือทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2554 และการสัมมนาเกี่ยวกับระบบศาลสิทธิบัตรของสหภาพยุโรป

นอกจากนั้น IPLNET (ซึ่งจะครบรอบ 10 ปีในปีหน้านี้) ยังได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกับศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาจัดงานประชุมอภิปรายที่จะมีผู้พิพากษาจากนานาประเทศมากกว่า 5 ประเทศเข้าร่วมงาน โดยจะอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ

  1. องค์กร IPLNET ประเทศญี่ปุ่น

องค์กร IPLNET ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยสมาชิกกว่า 1,000 คน มีกรรมการเป็นจำนวนเกือบ 70 คนที่ถูกเลือกตั้งจากจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด ผู้ตรวจสอบบัญชีจำนวน 2 คน และมีเลขานุการมากกว่า 10 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นทนายความสาขาทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการหลักของ IPLNET ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีดังนี้

ประธาน:       Wataru Sueyoshi (Mr.)
กรรมการอาวุโส:                Izumi Hayashi (Ms.)
เลขานุการทั่วไป:                Tomoki Ihara (Mr.)

org_thai

หากท่านมีข้อสงสัยหรือความสนใจอื่นใดเกี่ยวกับ IPLNET ประเทศญี่ปุ่น โปรดติดต่อนางสาวอิซุมิ ฮายาชิ กรรมการอาวุโสของ IPLNET ประเทศญี่ปุ่น ( izumi.hayashi@sakurazakalaw.tokyo).

(2018/10)

aboutus_Thai